KHOA QUẢN LƯ KINH DOANH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Vui ḷng truy cập vào thư viện qua đường link dưới đây:

ftp://quanlykinhdoanh.net

 

 

 

 

“Learning

is not

the product

of teaching. Learning

is the

product of

the activity

of learners.” John Holt

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

 SỬ DỤNG THƯ VIỆN HỒ SƠ VÀ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

 

Để phát huy hiệu quả thư viện trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu, khoa Quản lư kinh doanh Quy định:

1. Về việc sử dụng thư viện hồ sơ, tài liệu điện tử

1.1. Thư viện này cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể, Hoạt động của các bộ phận chức năng khác như Cố vấn học tập, Giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm,…

1.2. Mỗi Giảng viên, nhân viên của khoa đều được cấp quyền sử, có quyền xem và tải tất cả các tài liệu phù hợp trong thư viện.

1.3. Hồ sơ, tài liệu trong thư viện chỉ sử dụng duy nhất cho công việc nội bộ của khoa Quản lư kinh doanh. Tất cả các trường hợp chia sẻ thông tin, dữ liệu ra bên ngoài đều không được phép trừ khi có sự đồng ư của Trưởng khoa.

2. Về quản lư, cập nhật thư viện hồ sơ, tài liệu điện tử

2.1. Khoa Quản lư kinh doanh: Phụ trách chung về việc tổ chức, cập nhật thư viện.

2.2. Bộ môn: Trong phạm vi được phân công, Trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu 01 thư mục riêng của bộ môn ḿnh phụ trách; phổ biến đến toàn thể giảng viên trong bộ môn hiểu rơ và sử dụng hiệu quả thư viện điện tử; tổng hợp các ư kiến, đề xuất tŕnh Trưởng khoa xem xét.

2.3. Các bộ phận khác thuộc khoa Quản lư kinh doanh: Trưởng khoa phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu phục vụ công tác của các tổ chức chính trị, đoàn thể và các bộ phận phục vụ khác như Cố vấn học tập, Thư kư, Giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm.

 

                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

                                               Trưởng khoa

 

                                                                                                                                             TS. Vũ Đ́nh Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

“Under

the

sun

no more

noble

profession

of teaching”

Comenxki